හරි ප්‍රශ්නය ඇසීම

වරක් බුදුන්වහන්සේ මහණුන් අමතා මෙහෙම ප්‍රකාශ කරනවා “මහණෙනි, සත්ත්වයන්ගේ පැවැත්මට උපකාර වන ආහාර වර්ග හතරක් තිබෙනවා. ඒ තමයි 1) කබලිංකාර ආහාර, 2) ස්පර්ශය, 3) මනෝසංචෙතනා, 4) විඤ්ඤාණ යන හතර.”

එවිට එක් භික්ෂුවක් බුදුන්ගෙන් අහනවා “ස්වාමීනි, විඤ්ඤාණ ආහාරයට ගන්නේ කවුද?”

බුදුන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා “එය වැරදි (නුසුදුසු) ප්‍රශ්නයක්. මා කීවේ නැහැනේ මේ ආහාර ‘අනුභව කරනවා’ කියා. මා එහෙම කීවා නම් ඔය ප්‍රශ්නය අදාළයි.”

ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ ඇසුරු කළ ඇතැම් භික්ෂූන් පවා බුද්ධ වචනය වැරදියට ගෙන තිබෙනවා. නමුත් බලන්න බුදුන්වහන්සේ ඉතා තාර්කිකව ඒ වැරදි පෙන්වා දෙන හැටි.

අර භික්ෂුව අල්ලා ගත්තේ “ආහාර” වචනයේ සරල තේරුම. නමුත් බුදුන්වහන්සේ එම වචනය භාවිතා කළේ උපමාවක් ලෙස. තවත් ගැඹුරින් හිතුවොත් ආහාර යනු පැවැත්මට උපකාර වන, එහෙමත් නැත්නම් “හේතු වන” අර්ථයෙන්. උපමාවලට බුදුන් තරම් දක්ෂයෙක් තවත් නැහැ.

අනතුරුව උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා “විඤ්ඤාණ ආහාරය කුමකට උපකාර (හේතු) වෙනවද? කියා ඇසුවා නම් එය නිවැරදි (සුදුසු) ප්‍රශ්නයක්” කියා

විඤ්ඤාණ ආහාර හේතුවෙන් නැවත නැවත උපදින බවත්, ඉපදීම හේතුවෙන් සළායතන ඇති වෙන බවත්. සළායතන හේතුවෙන් ස්පර්ශය ඇති බවත් උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා.

ස්පර්ශය හේතුවෙන් වේදනා, වේදනා හේතුවෙන් තණ්හා, තණ්හා හේතුවෙන් උපාදාන, උපාදාන හේතුවෙන් භව, භව හේතුවෙන් ජාති, ජාති හේතුවෙන් ජරා, මරණ, සෝක, පරිදේව, දුක්, දොම්නස්, උපායාස ඇති වෙන ආකාරය පැහැදිලි කරමින් සූත්‍රය තව දිගට යනවා. කියවා බලන්න: https://pitaka.lk/main?n=221021&p=12

සංයුක්ත නිකාය > නිදාන වර්ගය > මොළියඵග්ගුන සූත්‍රය

Filed under
Sinhala
Previous Next

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  1. Manjula Mahesh Bandara
    I didn't know about the Pitaka.lk website. Thanks for linking.
    Reply
Menu