ලාභ සත්කාරයට ගිජුව උදම් ඇනීම

ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසාවලට ගිජු වී ඒවා ගැන ප්‍රසිද්ධියේ උදම් අනන භික්ෂූන් අද සුලබයි. ඇතැම් උපාසක උපාසිකාවන් ඒවාට “සාධු සාධු” කියා දොහොත් මුදුන් දී අනුමත කරනවා. නමුත් ඒ ගැන බුදුන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ කුමක්ද?

බුදුන්ට අනුව “ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා හරි දරුණුයි කටුකයි නපුරුයි.” ඒවා පසුපස යමින් උදම් ඇනීම ශ්‍රේෂ්ඨ නිවන් අවබෝධයට අන්තරායකර බව උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. 

එය පැහැදිලි කිරීම සඳහා උන්වහන්සේ විවිධ උපමා හාවිතා කරනවා. ඒ අතරින් අද ඇතැම් චීවරධාරීන්ගේ හැසිරීමට කදිමට ගැලපෙන උපමාවක් තිබෙනවා මීළ්හක සූත්‍රයේ. මීළ්හක කියන්නේ අසුචි, මල, ගූථ කන පණුවට. 

ගූ(ථ) කන පණුවෙක් ලොකු ගූ(ථ) ගොඩක් තියාගෙන ඒකෙම ලැග ගෙන ඇඟ පුරා ගූ(ථ) ගාගෙන බඩ ඇතුළෙත් ගූ(ථ) පුරවා ගෙන කන ගමන් අනෙක් පණුවන්ට ඇහෙන්න උදම් අනනවලු “මේ බලාපල්ලා මට ලැබිලා තියෙන ගූ(ථ) ගොඩේ ලොකු! උඹලට නෑනේ…” කියා.

තමන්ට ලැබෙන දාන, චීවර, පන්සල්, ගරු සැලකිලි, ප්‍රසිද්ධිය ගැන මානයෙන් උදම් අනන භික්ෂුවත් හරියට අර ගූ(ථ) කන පණුවා වැනිය කියා බුදුන්වහන්සේ දේශණා කර තිබෙනවා.

ලාභ සත්කාර ගැන බුදුන්වහන්සේ දේශණා කර ඇති තවත් උපමා සහිත ප්‍රකාශ කියවන්න ලාභසක්කාර සංයුත්තයේ https://pitaka.lk/main?n=22150

Filed under
Sinhala
Previous Next

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu