ජනරජ දිනය குடியரசு நாள் Republic Day

“ජනරජය යනු ජනතාවක් ලෙස ලද හැකි අවසාන ජයග්‍රහණයත්, වටිනාම වස්තුවත්, උතුම්ම දායාදයත්ය. ජනරජය රැක ගැනීම ඔබගේ වගකීමයි. ජනරජය අද තිබෙනවාටත් වඩා හොඳින් අනාගත පරම්පරාවලට උරුම කර දීම ඔබේ යුතුකමයි.” – එරන්ද ගිනිගේ

 

“குடியரசு என்பது மக்கள் என்ற வகையில் அடையக்கூடிய இறுதி வெற்றியும், பெறுமதியான சொத்துக்களும், உன்னதமான கொடைகளுமாகும்.  குடியரசை பாதுகாக்க வேண்டியது உங்களது பொறுப்பாகும். குடியரசு இன்று இருப்பதை விடவும் சிறந்ததாக எதிர்கால சந்ததியிடம் வழங்க வேண்டியது  உங்களது கடப்பாடு.” – எரந்த கினிகே

 

“Republic is the ultimate victory, the most valuable treasure and the greatest ever heritage that the people can have. It is your responsibility to protect the Republic. It is your duty to inherit the Republic to future generations in a state that is even better than what it is today.” Eranda Ginige

Filed under
Quotes
Previous Next

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu
Eranda Ginige
Social Innovator, Writer, Speaker